Velg et yrke for fremtiden. Bli barnehagelærer!

  • • Utdanningen er en treårig bachelorgrad. Du kan også ta studiet på deltid over 4 år.
  • • Praksis er en viktig del av utdanningen med til sammen 100 praksisdager i barnehage.
  • • Utdanningen kvalifiserer deg til jobb som barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer.
  • • Utdanningen gir deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor pedagogikk og ledelse.
  • • Som barnehagelærer vil du ha en meningsfull jobb og gjøre en forskjell i barns liv.
  • • Du vil ha jobbmuligheter i hele landet, også i et arbeidsmarked utenfor barnehagen.
  • • Tar du videreutdanning vil det kunne styrke dine karrieremuligheter ytterligere.

Da burde du bli barnehagelærer.

Diplomatisk

I barnehagen kan konflikter, uenighet eller misforståelser oppstå. For å være godt rustet for slike situasjoner, er det viktig at man kan opptre diplomatisk.

Motiverende

I barnehagen skal barn oppleve et stimulerende miljø som er lagt til rette for læring. Barn utvikler seg i raskt tempo, og trenger voksne som har faglig tyngde og er gode til å motivere til læring i ulike situasjoner.

Løsningsorientert

Barn følger sjelden en plan til punkt og prikke, men er du løsningsorientert så stiller du sterkt i møtet med barnehagehverdagen. Både i planleggingen i forkant, og i gjennomføringen.

Resultatorientert

Alle barnehager følger en rammeplan. Rammeplanen er et viktig verktøy og skal sikre at barna får et godt og likeverdig tilbud. For å oppnå de ulike målene i rammeplanen er det viktig å være målrettet og resultatorientert.

Besluttsom

I barnehagen er det mange hensyn å ta, både til barn, foreldre og ansatte. Da er det viktig med fagkompetanse, i tillegg til å være trygg på seg selv, slik at man kan ta gode beslutninger.

Takle høyt tempo

I en barnehage kan flere situasjoner oppstå samtidig, og gjerne til tider som passer dårlig med planene for dagen. Da er det viktig at man takler et høyt tempo, og evner å følge med på flere ting på én gang.

Tydelig

En barnehagelærer må være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker alle sider ved barns utvikling. Barna trenger at du lytter og ikke minst snakker et språk de forstår. Derfor er det viktig at man er tydelig i kommunikasjonen med barna.

Nysgjerrig

En god barnehagelærer tilrettelegger for barns utforsking og undring. Barnas nysgjerrighet skal anerkjennes og stimuleres. Da må man selv være nysgjerrig. Man må ta barnas perspektiv og la barna få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger.

Tilpasningsdyktig

En barnehagelærer må kunne se det enkelte barns behov og legge opp til en plan som passer for flere. Samtidig kan ting raskt endres i en barnehagehverdag. En god barnehagelærer er fleksibel dersom planer plutselig må endres.

God til å veilede

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og er en arena for barnas utvikling og læring. En god barnehagelærer kan veilede barna hvis leken skulle bli uheldig.

Ansvarsfull

En barnehagelærer (pedagogisk leder) har ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den pedagogiske lederen har ansvar for at medarbeiderne får veiledning i sitt arbeid og sørge for at rammeplanen oppfylles.

God til å delegere

Er du god til å delegere oppgaver og ansvar blant medarbeiderne i barnehagen, sørger du for at hele personalgruppen involveres og for forsvarlig pedagogisk ledelse.

Omsorgsfull

En barnehagelærer skal sørge for at alle barnehagebarn blir sett og opplever trygghet, tilhørighet og trivsel. Er du omsorgsfull, stiller du sterkt i å ivareta barns behov for omsorg.

Om utdanningen

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorutdanning som gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg. Utdanningen kvalifiserer deg også til å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen, som gjennomføres alle de tre årene. Mer informasjon kan du finne på universitetene og høyskolene sine egne nettsider.

Utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanningen